Privacy regelement patientgegevens

Doel en reikwijdte van het privacyreglement..

Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die de huisartsenpraktijken op het Laantje zonder Eind hebben genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

 

Regels.

Verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

a.Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt

b.Gegevens worden verzameld bij een telefonisch of baliecontact, tijdens consulten, behandelingen en bij visites.

c.Doeleinden: gebruik in het kader van de te verlenen zorg, als overdracht naar de andere medewerkers, om de continuïteit te bewaken van de zorg en bij doorverwijzing

 

Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens

a. Algemene patiëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

-verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt

-verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid en het welzijn van de patiënt en/of zijn naasten

b. Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: gegevens zijn verstrekt door artsen, paramedici en instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening

 

Organisatie van de informatiebeveiliging en geheimhouding.

De huisartsenpraktijken op het Laantje zonder Eind hebben de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

a. Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding (is medisch beroepsgeheim).

b. Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

c. Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe hebben de medewerkers een persoonlijke digipas, waarmee ze kunnen inloggen.

De ruimten waarin gegevens worden opgeslagen zijn niet vrij toegankelijk. Bij vertrek van de werkplek voor een visite (huisartsen) of een pauze dient te worden uitgelogd en de ruimte te worden afgesloten.

D. ’s avonds worden medische gegevens (zoals verwijsbrieven) in de kast bewaard, de kast gaat op slot. Sleutel van de kast gaat in het sleutelkastje.

 

 

 

 

Rechten van de patiënt.

a. De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.

b. De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens.

c. De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens.

d. De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwekte gegevens.

e. Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.

f. Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.

g. Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijk vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

h. De patiënt kan alleen persoonlijk zijn/haar gegevens en informatie zoals uitslagen/verwijsbrieven opvragen en meenemen. Eventueel kan de patiënt toestemming geven dat een ander dit voor hem/haar doet.

 

Nb: Betreffende kinderen: tot de leeftijd van 16 jaar mogen de ouders beslissen over het medisch dossier, vanaf 16 jaar moet toestemming aan het kind gevraagd worden.

 

Addendum:

Bewaartermijn van medische gegevens.

De wettelijk bewaartermijn is (minimaal) vijftien jaar. Om praktische redenen rekent men gewoonlijk vanaf het moment dat het laatste consult of de laatste behandeling werd beëindigd Als de termijn is verlopen, moet de arts nagaan of langer bewaren noodzakelijk is (uiteraard tenzij een eerder vernietigingsverzoek is gehonoreerd). De gegevens moeten langer dan vijftien jaar worden bewaard als dat 'redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener' voortvloeit, bijvoorbeeld omdat de arts alleen goede zorg kan bieden als de gegevens langer worden bewaard. Te denken valt aan langlopende of terugkerende behandelingen bij chronische ziekten of erfelijke aandoeningen. Ook met het oog op wetenschappelijk onderzoek kan het van belang zijn gegevens langer te bewaren.

*Het initiatief tot langer bewaren of van vernietiging kan ook van de patiënt uit komen.

(uit: KNMG handleiding voor artsen, mei 2001)

 

http://knmg.artsennet.nl/Publicaties/KNMGpublicatie/Richtlijnen-inzake-het-omgaan-met-medische-gegevens-2010.htm

 

http://knmg.artsennet.nl/Diensten/artseninfolijn/FAQ-Praktijkdilemmas/Casus-Artseninfolijn/Hoe-lang-moet-ik-medische-dossiers-van-overleden-patienten-bewaren.htm

 

 

Publicatie privacyreglement.

Dit privacyreglement van de huisartsenpraktijken van het Laantje zonder Eind treedt in werking op 1 januari 2014 en wordt gepubliceerd op de bestaande websites van de praktijk